Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák

PHP

 1. Úvod
 2. Začlenění PHP do stránek
 3. Typy proměnných
 4. INTEGER
 5. DOUBLE
 6. STRING
 7. ARRAY
 8. Přetypování a konverze
 9. Operace s proměnnými
 10. Komentáře
 11. Zobrazování chyb
 12. Úkol

1. Úvod


2. Začlenění PHP do stránek

Nejjednodušší způsob:
<? echo "1.způsob"; ?>
Vhodné pro generování XML dokumentů:
<?php echo "2. způsob"; ?>
Když to jinak nejde:
<script language="php">
  echo "3. způsob";
</script>
Úkol: vytvořte zde odkaz na stránku "info.php", do které vložte tento skript:
Přečtěte si výsledek.
<?php
  phpinfo();
?>

3. Typy proměnných4. INTEGER

Rozsah je <-2 147 483 648; + 2 147 483 648>
V šestnáckové soustavě zapisujeme ve tvaru 0xčíslo nebo 0Xčíslo , používáme malá nebo velká písmena ABCDEF .
Pozor! Pokud číslo začíná nulou pak je považováno za číslo v osmičkové soustavě.

5. DOUBLE

Rozsah je přibližně <-1.7.10 308 ; +1.7.10 308 >.
Nejmenší kladné číslo je 3.4.10 -324. Větší přesnost dosáhnete s použitím knihovny BC.
Čísla v exponenciálním tvaru zapisujem pomocí e nebo E .

6. STRING

Řetězce zapisujeme do uvozovek nebo apostrofů.
Pokud potřebujeme speciální znaky použijeme "escape sekvence".

Sekvence Význam
\t tabulátor
\\ zpětné lomítko
\$ dolar
\" uvozovky
\r "návrat vozíku"
\n nový řádek
\r\n ukončení řádku ve windows

Znaky můžete napsat také pomoci ASCII kódu.

ASCII Znak
\101 osmičková soustava A
\x42 šestnáctková soustava B


Rozdíl mezi uvozovkami a apostrofy.

Příklad retezec.php:
<?php
  $skola = "SPŠ Zlín";
  echo "Moje škole se jmenuje $skola.<br>\r\n";
  echo 'Moje škole se jmenuje $skola.';
?>
Vyzkoušejte: KLIKNI

Řetězec je pole znaků, ukážeme na příkladu.

Příklad retezecjepole.php:
<?php
  $skola = "SPŠ Zlín";
  echo $skola."<br>\r\n";
  echo $skola[0];
  echo $skola[1];
  echo $skola[2];
?>
Vyzkoušejte: KLIKNI

7. ARRAY

Prvky pole mohou být libovolného typu.
Příklad:
$pole[0] = "škola";
$pole[1] = 2006;
$pole[2] = 3.14;
Můžete použít i asociativní pole.
Příklad:
$pole["škola"] = "SPŠ Zlín";
$pole["země"] = "MORAVA";
Jiný způsob inicializace. Příklady:
$pole = Array ("Petr", "Pavel", "Jiří");
příklad s prvním indexem 1
$pole = Array (1=>"leden", "únor", "březen");
Můžete definovat i vícerozměrná pole.

8. Přetypování a konverze

Většinu přetypování a konverze provádí PHP automaticky. Pokud chceme mít jistotu, používáme následující funkce.
GetType(proměnná), Is_Integer(), Is_Double(), Is_String(), Is_Array(), Is_Object().
Změnu typu proměnné provádíme funkcí SetType(proměnná, typ).
Dočasnou změnu pro použití ve výrazu následovně $realnecislo = (double) $celecislo;.

9. Operace s proměnnými

Matematické operátory
Operace Normální způsob Zjednodušený způsob Poznámka
sčítání $a = $a + $b; $a += $b;  
odčítání $a = $a - $b; $a -= $b;  
násobení $a = $a * $b; $a *= $b;  
dělení $a = $a / $b; $a /= $b;  
modulo $a = $a % $b; $a %= $b;  
preinkrementace $a = $a + 1; ++$a; zvětší o 1, pak vrátí hodnotu
postinkrementace $a++;   nejprve vrátí hodnotu, pak zvětší o 1
dekrementace obdobně    

Logické operátory
Příklad Nebo Název Výsledek
$a and $b $a && $b And TRUE, když $a a $b současně mají hodnotu TRUE.
$a or $b $a || $b Or TRUE, když $a nebo $b má hodnotu TRUE.
$a xor $b   Xor TRUE, když pouze $a má hodnotu TRUE nebo pouze $b má hodnotu TRUE
! $a   Not TRUE, když $a nemá hodnotu TRUE.
Znak ' | ' můžeme napsat stisknutím pravého Altu a w (Alt + W).

Spojování řetězců
Pro spojování používáme operátor tečka.
Příklady:
$celynazev = $nazev1.$nazev2;
$pozdrav = "Ahoj ".$jmeno;
$pozdrav += "a na závěr";
Ternární (podmíněný) operátor
podmínka ? příkaz 1 : příkaz 2;

Pokud je podmínka pravdivá bude proveden příkaz 1 jinak bude proveden příkaz 2.
<?php
  $cislo = 0;
  echo ($cislo > 0) ? "číslo je kladné" : "číslo je záporné ";
?>

10. Komentáře

Pro jeden řádek použijeme // komentář.
Pro více řádků použijeme /* komentáře */.

11. Zobrazování chyb, pokud nelze v php.ini

<?php 
 error_reporting(E_ALL);
 ini_set('display_errors', TRUE);
 ini_set('display_startup_errors', TRUE);
?>

12. Úkol

Napište php skript ukol01.php , který zpracuje data z tohoto formuláře (metoda je post položky cislo1 a cislo2 ):
S čísly provede 5 různých matematických operací a vypíše je. (ve tvaru např. 1 + 2 = 3 atd.)
Úkol

© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák