Program PosloupnostPrikazu; Var Uhel, UhelRad, SinusUhlu, CosinusUhlu : Real; {Real realná čísla} Begin Write('Zadej uhel ve stupnich '); ReadLn(Uhel); UhelRad := Uhel*pi/180; {:= znamená přiřaď, pi = 3,14} SinusUhlu := sin(UhelRad); CosinusUhlu := cos(UhelRad); WriteLn(Uhel:4:2, ' stupnu = ', UhelRad:4:2, ' rad'); {:4:2 znamená} WriteLn('sin(', Uhel:4:2, ') = ',SinusUhlu:4:2); {4 pocet míst celkem} WriteLn('cos(', Uhel:4:2, ') = ',CosinusUhlu:4:2); {2 desetinná místa} ReadLn; End.