Program Vetveni3; Var Znamka : Integer; Begin Write('Zadej znamku '); ReadLn(Znamka); Case Znamka of 1 : WriteLn(Znamka, ' = vyborny'); 2 : WriteLn(Znamka, ' = chvalitebny'); 3 : WriteLn(Znamka, ' = dobry'); 4 : WriteLn(Znamka, ' = dostatecny'); 5 : WriteLn(Znamka, ' = nedostatecny'); Else WriteLn(Znamka, ' = neni'); End; ReadLn; End.