program hudba3; uses Crt; Var Znak : Char; procedure hrej(frekvence, barva, cekat : Integer); begin TextBackGround(barva); ClrScr; Sound(frekvence); Delay(cekat); end; {Hlavni program} begin ClrScr; {smaze obrazovku} Window(1, 1, 80, 25); {definuje textove okno - zde je maximalni} Repeat Znak := ReadKey; Case Znak of 'c' : hrej(40, 2, 1000); 'd' : hrej(80, 3, 1000); 'e' : hrej(160, 4, 1000); 'f' : hrej(320, 5, 1000); 'g' : hrej(640, 6, 1000); 'a' : hrej(1280, 7, 1000); 'c' : hrej(2560, 8, 1000); 'h' : hrej(5120, 9, 1000); End; NoSound; Until Znak = 'k'; end.