1) Střídavý proud - př. 2

Určete induktanci cívky o zanedbatelném odporu a o indukčnosti 0,1 H, prochází-li jí střídavý proud o frekvenci 104Hz.

 (6,3 kΩ)2) Střídavý proud - př. 3

V obvodu střídavého proudu proměnné frekvence je cívka s indukčností 0,05 H. Při jaké frekvenci bude její induktance 50 Ω?

 (160 Hz)3) Střídavý proud - př. 4

Určete kapacitanci kondenzátoru o kapacitě 1 μF, připojeného ke zdroji střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

 (3,2 kΩ)4) Střídavý proud - př. 5

U obvodu RLC v sérii xL=R a XC=2R a určete fázový posun napětí a proudu v obvodu.

 (-π/4 rad)5) Střídavý proud - př. 6

V obvodu RLC platí, že při frekvenci 50 Hz je xL=2xC. Jak se musí změnit frekvence, aby nastala rezonance?

 (35 Hz)6) Střídavý proud - př. 7

V obvodu střídavého proudu jsou spojeny do série rezistor o odporu 600 Ω, cívka o indukčnosti 0,5 H a kondenzátor o kapacitě 0,2 μF. Vypočítejte impedanci obvodu při frekvenci 400 Hz.

 (947 Ω)7) Střídavý proud - př. 14

U seriového obvodu RLC je Xc=0,5XL=R=1 Ω a obvodem prochází proud 1 A. Určete impedanci a fázové posunutí napětí a proudu v obvodu.

 (1,4 Ω;π/4 rad)8) Střídavý proud - př. 18

Kondenzátor je zařazen do obvodu střídavého proudu o efektivním napětí 220 V a frekvenci 50 Hz. Obvodem prochází proud 2,5 A. Určete kapacitu kondenzátoru.

 (36 μF)9) Střídavý proud - př. 22

Ke zdroji střídavého napětí o frekvenci 1 kHz je připojen kondenzátor kapacity 0,1 μF spojený sériově s cívkou o indukčnosti 0,5 H. Určete reaktanci obvodu. Při jaké frekvenci bude reaktance nulová?

 (1,55 kΩ; 712 Hz)10) Střídavý proud - př. 25

Obvod RLC v sérii je tvořen rezistorem o odporu 200 Ω, cívkou o indukčnosti 0,5 H a kondenzátorem o kapacitě 4 μF. Obvodem prochází střídavý proud 0,5 A o frekvenci 100 Hz. Určete celkové napětí na obvodu a fázový posun napětí a proudu v obvodu. 

 (108 V; -23°)11) Střídavý proud - př. 105

Činný odpor je 500 Ω a kondenzátor o kapacitě 20 μF jsou v sérii zapojeny ke zdroji střídavého proudu o kmitočtu 50 Hz. Jaká je výsledná impedance obvodu?

 (525 Ω)
12) Střídavý proud - př. 107

Na střídavé napětí 220 V o frekvenci 50 Hz jsou v sérii zapojeny rezistance 500 Ω, cívka s indukčností 5 H a kondenzátor s kapacitou 10 μF. Jaký proud poteče obvodem?

 (0,163 A)
13) Střídavý proud - př. 111

Jakou velikost má úhel fázového posunu střídavého obvodu, v němž jsou sériově zapojeny rezistance 75 Ω a kapacitance 86 Ω.

 (-49°)