https://www.vascak.cz/?id=2145&k=303
Mechanické kmity
Příklad  1. Určete okamžité výchylky, rychlosti a zrychlení harmonického oscilátoru v …
Příklad  2. Určete okamžité výchylky harmonického oscilátoru v časech k·0,1 s kde k = …
Příklad  3. V meteorologické raketě byly umístěny hodiny s nepokojem a hodiny …
Příklad  4. Oscilátor vznikl zavěšením závaží 10 kg na pružinu, která se prodloužila o …
Příklad  5. Určete okamžité zrychlení harmonického pohybu, je-li kruhová frekvence 2 …
Příklad  6. Dvě kyvadla začala kývat ve stejném čase. V jistém čase vykonalo první …
Příklad  7. Při pokusném zjišťování hodnot tíhového zrychlení bylo za minutu …
Příklad  8. Železniční vůz má periodu vlastních kmitů ve svislém směru 0,6 s. Při …
Příklad  9. Vypočtěte periodu kmitání závaží hmotnosti 2,5 kg zavěšeného na pružině, …
Příklad  10. Matematické kyvadlo délky l bylo vychýleno o úhel 60° a puštěno. Jakou …
Příklad  11. Stanovte frekvenci a úhlovou frekvenci kmitů, je-li doba kmitu 10 s.  …
Příklad  12. Vypočtěte dobu kmitu rtuťových sloupců hmotnosti 121 g v U trubici, které …
Příklad  13. Pružina je zatížená závažím 200 g. Přívažkem 20 g se prodlouží o 4 cm. Jak …
Příklad  14. Kyvadlové hodiny se zpožďují o 10 min za 10 h. Jak musíme změnit délku …
Příklad  15. Jak dlouhé musí být matematické kyvadlo, aby kmitalo s dobou kmitu 1 …
Příklad  16. Jaká je doba kyvu kyvadla na obrázku, je-li délka kyvadla 80 cm a zarážka …
Příklad  17. Jak budou ukazovat čas kyvadlové hodiny na Měsíci, víme-li, že tíhové …
Příklad  18. Jaká je doba kyvu matematického kyvadla, je-li jeho délka upravena na …
Příklad  19. Jaká je doba kyvu matematického kyvadla, je-li jeho délka …
Příklad  20. S jakou frekvencí bude kmitat pružina, zavěsíme-li na ni závaží 0,1 kg …
Příklad  21. Za jakou dobu od počátečního okamžiku dosáhne oscilátor kmitající podle …
Příklad  22. Harmonické kmitání je popsáno rovnicí y=0,08.sin4πt m. Určete amplitudu …
Příklad  23. Napište rovnici harmonického kmitání oscilátoru, který kmitá s amplitudou …
Příklad  24. Hmotný bod kmitá harmonicky s amplitudou výchylky 0,20 m. Určete okamžité …
Příklad  25. Lidské srdce vykoná 75 tepů za minutu. Určete periodu a frekvenci srdeční …
Kapitoly