https://www.vascak.cz/?id=2146&k=305
Střídavý proud
Příklad  1. Vypočtěte účinnost stejnosměrného vedení dlouhého 470 km při napětí 800 …
Příklad  2. Rozvodna dodává do vedení výkon 3,3 MW. Odpor vedení je 1,2 Ω. Jaké ztráty …
Příklad  3. Vedení o délce 200 m předává výkon 22 kW při napětí 220 V. Plošný obsah …
Příklad  4. Třífázový transformátor o příkonu 30 kVA má vstupní napětí 4 840 V. Při …
Příklad  5. Vypočtěte účinnost transformátoru s příkonem 5 kVA, dává-li na výstupní …
Příklad  6. Příkon transformátoru je 6 kVA při cosφ=1. Jakou má účinnost, jestliže …
Příklad  7. Vypočtěte přibližnou hodnotu proudu v primárním vinutí transformátoru, …
Příklad  8. Transformátor zvyšuje napětí v poměru 1:20. Impedance primárního obvodu je …
Příklad  9. Primárním vedením cívky, která má 1100 závitů, protéká při napětí 220 V …
Příklad  10. Primární cívka zvonkového transformátoru má 1 320 závitů a je připojena na …
Příklad  11. Primární cívka zvonkového transformátoru má 1 320 závitů a je připojena na …
Příklad  12. Trojfázový elektromotor má výkon 25 kW při napětí 380 V, frekvenci v síti …
Příklad  13. Jak velké je fázové napětí v třífázové soustavě při spojení do hvězdy, …
Příklad  14. Jednofázový elektromotor připojený na napětí 220 V má účinnost 80 % a …
Příklad  15. Vypočítejte jmenovité otáčky asynchronního elektromotoru, jehož synchronní …
Příklad  16. Jakou účinnost má elektromotor o příkonu 8,4 kW, jestliže jeho užitečný …
Příklad  17. Jak velký proud teče obvodem střídavého proudu a jaký je účiník, jestliže …
Příklad  18. V obvodu střídavého proudu jsou podle schématu zapojeny rezistance 0,5 Ω a …
Příklad  19. Jaká je admitance, vodivost a jaká je impedance, jestliže na zdroj …
Příklad  20. V proudovém obvodu podle schématu jsou paralelně zapojeny rezistance 20 Ω, …
Příklad  21. Činný odpor R=12 Ω a kondenzátor s kapacitou C=50 μF jsou paralelně …
Příklad  22. Rezistance 25 Ω a kapacitance 12 Ω jsou paralelně zapojeny v obvodu …
Příklad  23. Ke zdroji střídavého napětí 220 V s frekvencí 50 Hz je paralelně připojena …
Příklad  24. V obvodu střídavého proudu jsou paralelně spojeny rezistance 10 Ω a …
Příklad  25. Jakou velikost má úhel fázového posunu střídavého obvodu, v němž jsou …
Příklad  26. V obvodu střídavého proudu je sériově zapojena rezistance 3 Ω, induktance …
Příklad  27. Na střídavé napětí 220 V o frekvenci 50 Hz jsou v sérii zapojeny …
Příklad  28. Činný odpor je 500 Ω a kondenzátor o kapacitě 20 μF jsou v sérii zapojeny …
Příklad  29. Sinusový střídavý proud o frekvenci 600 Hz má maximální hodnotu 3 A. …
Příklad  30. Jaká je účinnost elektromotoru, který při napětí 220 V odebírá proud 1,5 A …
Příklad  31. Elektromotor je možno připojit na napětí 220 V a bude jim protékat proud 5 …
Příklad  32. Sériový motor odebírá při napětí 220 V ze sítě proud 16 A. Určete jeho …
Příklad  33. Ukažte početně, že efektivní hodnota proudu je √2 krát menší než její …
Příklad  34. Dokažte početně, že při spojení do trojúhelníku je napětí mezi …
Příklad  35. Na štítku motoru na střídavý proud jsou údaje: 220 V, 5 A, cosφ=0,8. Jak …
Příklad  36. Dokažte početně, že u třífázového proudu platí …
Příklad  37. Primární cívka zvonkového transformátoru má 1 320 závitů a je připojena na …
Příklad  38. Primární cívka zvonkového transformátoru má 1320 závitů a je připojena na …
Příklad  39. Určete frekvenci otáčení generátoru, jestliže rotor má 6 pólů a dává proud …
Příklad  40. Určete frekvenci otáčení generátoru, jestliže rotor má 4 póly a dává proud …
Příklad  41. Určete frekvenci otáčení generátoru, jestliže rotor má 2 póly a dává proud …
Příklad  42. Určete příkon sporáku v kW připojeného k síti 3 x 380/220 V, jsou-li …
Příklad  43. Jednofázový motor při svorkovém napětí 220 V a proudu 2,8 A odebral ze …
Příklad  44. Jak velký proud protéká vinutím jednofázového motoru při napětí 220 V, …
Příklad  45. Na svorkách zdroje střídavého napětí o výkonu 8 kW je amplituda napětí 220 …
Příklad  46. Na štítku elektromotoru na střídavý proud jsou údaje: 220 V, 5 A, …
Příklad  47. Okamžitá hodnota střídavého napětí při okamžité fázi π/6 rad je 155 V. …
Příklad  48. Oscilační obvod má vlastní indukčnost 5 mH a kapacitu 50 μF. Určete …
Příklad  49. Žárovka o výkonu 6 W při napětí 24 V má být sériově zapojena pomocí …
Příklad  50. Vypočtěte impedanci cívky a fázový posuv, je-li indukčnost cívky 14 mH, …
Příklad  51. Jaký proud protéká kondenzátorem o kapacitě 1 μF, který je připojen na …
Příklad  52. Jakou amplitudu má střídavý proud procházející žárovkou o výkonu 60 W při …
Příklad  53. Ohřívač vody s účinností 0,9 ohřeje vodu o hmotnosti 200 kg za 7 hodin z …
Příklad  54. Amplituda střídavého napětí je 300 V. Kmitočet 50 Hz. Za jak dlouho po …
Příklad  55. Obvod RLC v sérii je tvořen rezistorem o odporu 200 Ω, cívkou o …
Příklad  56. V obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz je sériově spojena žárovka, …
Příklad  57. Ke zdroji střídavého napětí o frekvenci 1 kHz je připojen kondenzátor …
Příklad  58. Kondenzátor je zařazen do obvodu střídavého proudu o efektivním napětí 220 …
Příklad  59. U seriového obvodu RLC je Xc=0,5XL=R=1 Ω a obvodem prochází proud 1 A. …
Příklad  60. V obvodu střídavého proudu jsou spojeny do série rezistor o odporu 600 Ω, …
Příklad  61. V obvodu RLC platí, že při frekvenci 50 Hz je xL=2xC. Jak se musí změnit …
Příklad  62. Určete kapacitanci kondenzátoru o kapacitě 1 μF, připojeného ke zdroji …
Příklad  63. U obvodu RLC v sérii xL=R a XC=2R a určete fázový posun napětí a proudu v …
Příklad  64. V obvodu střídavého proudu proměnné frekvence je cívka s indukčností 0,05 …
Příklad  65. Určete induktanci cívky o zanedbatelném odporu a o indukčnosti 0,1 H, …
Příklad  66. Jak velký je účiník a fázový úhel mezi proudem a napětím při paralelním …
Kapitoly