https://www.vascak.cz/?id=2203
Témata k maturitě
1. Mechanika

   1. KINEMATIKA
      1. Rovnoměrný přímočarý pohyb
      2. Průměrná rychlost
      3. Rovnoměrně zrychlený pohyb
      4. Volný pád
      5. Rovnoměrně zpomalený pohyb
      6. Skládání pohybů a rychlostí
      7. Rovnoměrný pohyb po kružnici
   2. DYNAMIKA
      1. Newtonovy pohybové zákony
      2. Třecí síla
      3. Hybnost
      4. Zákon zachování hybnosti
      5. Dynamika rovnoměrného pohybu po kružnici
   3. PRÁCE, VÝKON A ENERGIE
      1. Mechanická práce
      2. Výkon a účinnost
      3. Mechanická energie
      4. Zákon zachování mechanické energie
   4. GRAVITAČNÍ POLE
      1. Newtonův gravitační zákon
      2. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země
      3. Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země a Slunce
   5. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
      1. Moment síly
      2. Skládání a rozklad sil
      3. Těžiště
      4. Kinetická energie tuhého tělesa
   6. MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ
      1. Tlak v kapalinách a plynech
      2. Archimédův zákon
      3. Hydrodynamika

2. Molekulová fyzika a termodynamika

   1. ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY
   2. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO
      1. Změna vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou
      2. Výhřevnost paliva
      3. Kalorimetrická rovnice
      4. První termodynamický zákon
   3. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNNÉHO SKUPENSTVÍ LÁTEK
      1. Kinetická teorie plynů
      2. Stavová rovnice pro ideální plyn
      3. Izotermický, izochorický a izobarický děj s ideálním plynem
      4. Stavové změny ideálního plynu z energetického hlediska
      5. Adiabatický děj s ideálním plynem
   4. PRÁCE PLYNU, KRUHOVÝ DĚJ
      1. Práce vykonaná plynem při stálém a proměnném tlaku
      2. Kruhový děj
      3. Účinnost kruhového děje
      4. Druhý termodynamický zákon
   5. STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK
      1. Krystalová mřížka
      2. Deformace pevného tělesa
      3. Teplotní roztažnost pevných těles
   6. STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN
      1. Povrchová síla a povrchové napětí
      2. Kapilární tlak
      3. Kapilarita
      4. Teplotní objemová roztažnost kapalin
   7. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK
      1. Tání a tuhnutí
      2. Vypařování a kapalnění
      3. Vodní pára v atmosféře

3. Mechanické kmitání a vlnění

   1. KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU
      1. Kinematika harmonického kmitavého pohybu
      2. Vztah pro periodu a frekvenci harmonického kmitavého pohybu
      3. Dynamika harmonického kmitavého pohybu
   2. MECHANICKÉ VLNĚNÍ
      1. Postupné mechanické vlnění
      2. Zvukové vlnění

4. Elektřina a magnetismus

   1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE
      1. Elektrický náboj a Coulombův zákon
      2. Intenzita elektrického pole
      3. Práce v elektrickém poli
      4. Elektrické napětí a potenciál
      5. Kapacita vodiče
      6. Kondenzátory
      7. Energie kondenzátoru
   2. ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH
      1. Elektrický proud
      2. Ohmův zákon pro část obvodu
      3. Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči
      4. Odpor kovového vodiče
      5. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě
      6. Spojování rezistorů
      7. Ohmův zákon pro uzavřený obvod
      8. Ampérmetr a voltmetr
      9. Kirchhoffovy zákony
   3. ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH, V ELEKTROLYTECH, V PLYNECH A VE VAKUU
      1. Elektrický proud v polovodičích
      2. Elektrický proud v elektrolytech
      3. Elektrický proud v plynech
      4. Elektrický proud ve vakuu
   4. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
      1. Silové působení magnetického pole na vodič s proudem
      2. Magnetické pole vodičů s proudem
      3. Vzájemné silové působení rovnoběžných vodičů s proudem
      4. Částice s nábojem v magnetickém poli
   5. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
      1. Elektromagnetická indukce
      2. Vlastní indukce
      3. Energie magnetického pole
   6. STŘÍDAVÝ PROUD
      1. Střídavé napětí
      2. Obvod střídavého proudu s odporem
      3. Obvod střídavého proudu s indukčností
      4. Obvod střídavého proudu s kapacitou
      5. Složený obvod střídavého proudu
      6. Výkon střídavého proudu
      7. Střídavý proud v energetice
   7. ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ
      1. Elektromagnetické kmitání
      2. Elektromagnetické vlnění

5. Optika

   1. PAPRSKOVÁ OPTIKA
      1. Odraz a lom světla
      2. Zrcadla
      3. Čočky
      4. Optické přístroje
   2. VLNOVÁ OPTIKA
      1. Vlnová délka a frekvence světla
      2. Interference světla
      3. Ohyb světla
   3. FOTOMETRIE

6. Fyzika elektronového obalu a atomového jádra

   1. ZÁKLADNÍ POJMY KVANTOVÉ FYZIKY
      1. Foton
      2. Fotoelektrický jev
      3. Vlnové vlastnosti částic
   2. ELEKTRONOVÝ OBAL
   3. JADERNÁ FYZIKA
      1. Radioaktivita
      2. Jaderné reakce
      3. Jaderná energetika
      4. Fyzika částic

7. STR

   1. Speciální teorie relativity
      1. Prostor a čas v klasické fyzice
      2. Lorentzovy transformace
      3. Vznik speciální teorie relativity
      4. Relativnost současnosti
      5. Dilatace času
      6. Kontrakce délek
      7. Relativistická hmotnost a hybnost
      8. Vztah mezi energií a hmotností tělesa