https://www.vascak.cz/?id=6001
Fyzika 1. ročník
Obsah

Příklady na opravu

Harmonické kmitání


Mechanické kmity


Tepelná roztažnost


Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky


Teplo a práce


Děje v plynech

Deformace


Změna skupenství


Deformace


I. ÚVOD 4
 • fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI
 • měření fyzikálních veličin, chyby měření
II. MECHANIKA HMOTNÉHO BODU 26

1. KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU 10
 • vztažná soustava
 • pohyb rovnoměrný přímočarý
 • pohyb rovnoměrně zrychlený a zpomalený přímočarý
 • skládání pohybů
 • rovnoměrný pohyb po kružnici
2. DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU 10
 • vzájemná silová působení těles
 • skládání sil
 • Newtonovy pohybové zákony
 • hybnost tělesa a zákon zachování hybnosti
 • smykové tření
 • pohyb po nakloněné rovině
3. MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE 6
 • mechanická práce
 • kinetická a potenciální energie
 • zákon zachování mechanické energie
 • výkon a účinnost
III. GRAVITACNÍ POLE 6
 • Newtonův gravitační zákon
 • gravitační a tíhová síla
 • pohyby v gravitačním poli
IV. MECHANIKA TUHÉHO TELESA 9
 • posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy
 • moment síly vzhledem k ose otáčení
 • momentová věta
 • těžiště tuhého tělesa
 • rovnovážná poloha tuhého tělesa
V. MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ 7
 • vlastnosti tekutin
 • tlak v kapalinách, Pascalův zákon
 • Archimedův zákon, chování těles v kapalině
 • rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice
VI. MECHANICKÉ KMITANÍ A VLNĚNÍ 10

1. MECHANICKÉ KMITÁNÍ 5
 • kmitavý pohyb, harmonické kmitání
 • mechanické oscilátory
 • těleso na pružině, kyvadlo
 • nucené kmitání, rezonance
2. MECHANICKÉ VLNENÍ 4
 • vlnění postupné a podélné
 • odraz vlnění, stojaté vlnění
3. AKUSTIKA 1
 • zvuk a jeho vlastnosti
VII. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 36

1. KINETICKÁ TEORIE 10
 • kinetická teorie látek
 • částicová stavba látek, vnitřní energie
 • teplota a její měření
 • teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, tepelná kapacita, měření tepla
 • kalorimetrická rovnice
2. PLYNY 9
 • ideální plyn, stavová rovnice ideálního plynu
 • izochorický, izobarický, izotermický a adiabatický děj
 • práce ideálního plynu, tepelné motory
3. PEVNÉ LÁTKY 6
 • teplotní délková a objemová roztažnost
 • struktura pevných látek, deformace pevného tělesa
4. KAPALINY 6
 • roztažnost kapalin
 • povrch kapaliny, kapilární jevy
5. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK 5
 • přeměny skupenství látek, skupenské teplo
 • vlhkost vzduchu

Laboratorní práce 4


Otevřít Laboratorní cvičení
Otevřít 0. Základní fyzikální měření (měření hrany hranolku)
Otevřít 1. Výpočet fyzikální veličiny pomocí změřených veličin
Otevřít 2. Kinematika rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu
Otevřít 3. Měření součinitele smykového tření
Otevřít 4. Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem

TESTY

Otevřít Řecká abeceda
Otevřít Řecká abeceda – test
Otevřít Násobky a díly jednotek
Otevřít Fyzikální veličiny
Otevřít Kinematika
Otevřít Kinematika 1
Otevřít Kinematika 2
Otevřít Animace
Otevřít Tahák do fyziky

Písemky


Pohyb rovnoměrně zrychlený


Rovnoměrný pohyb po kružnici


Dynamika I


Dynamika II


Práce


Gravitační pole


Vrhy


Keplerovy zákony


Skládání a rozklad sil


Jednoduché stroje


Hydrostatika


Hydrodynamika


Harmonické kmitání


Mechanické kmity


Tepelná roztažnost


Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky


Teplo a práce


Děje v plynech

Deformace


Změna skupenství


Deformace


TESTY

Otevřít Řecká abeceda – test
Otevřít Násobky a díly jednotek – test
Otevřít Řecká abeceda - obrázek
Otevřít Řecká abeceda - animace