https://www.vascak.cz/?id=6002
Fyzika 2. ročník

Obsah

Příklady na opravu

Obvody RLC


Střídavý proud


Světlo


Zobrazení odrazem


Zobrazení lomem


I. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 32

1. Elektrické pole 5
 • podstata a vlastnosti elektrického náboje
 • Coulombův zákon
 • intenzita elektrického pole
 • elektrický potenciál a napětí
 • vodič a izolant v elektrickém poli
 • kapacita vodiče
2. Elektrický proud v kovech 7
 • model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči
 • jednoduchý elektrický obvod
 • Ohmův zákon, elektrický odpor
 • spojování rezistorů
 • Kirchhoffovy zákony
 • práce a výkon elektrického proudu
3. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu 4
 • vedení elektrického proudu elektrolytem, elektrolýza
 • chemické zdroje napětí
 • výboje v plynech, využití
 • emise elektronů, obrazovka
4. Elektrický proud v polovodičích 3
 • vlastní vodivost polovodičů, závislost na teplotě
 • příměsová vodivost polovodičů
 • PN přechod, polovodičová dioda jako usměrňovač, tranzistor
5. Magnetické pole 7
 • magnetické pole vodičů s proudem
 • magnetická síla
 • částice s nábojem v magnetickém poli
 • látky v magnetickém poli
 • elektromagnetická indukce
 • indukčnost vodičů
6. Střídavý proud 4
 • vznik střídavého napětí a proudu
 • obvod střídavého proudu s rezistorem
 • obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem
 • výkon střídavého proudu
 • trojfázová soustava střídavého proudu, energetika
 • transformátor
7. Elektromagnetické kmity a vlnění 2
 • oscilační obvod, vlastní kmitání elektromagnetického oscilátoru
 • nucené elektromagnetické kmitání, rezonance
 • vlastnosti elektromagnetického vlnění
 • princip rozhlasu a televize
II. OPTIKA 14
 • světlo jako elektromagnetické vlnění
 • odraz a lom světla, disperze světla, optické spektrum
 • interference světla, ohyb světla, polarizace světla
 • zobrazení zrcadlem
 • zobrazení čočkou
 • lidské oko
 • optické přístroje
III. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY 6
 • základní principy teorie relativity
 • důsledky speciální teorie relativity
 • základní pojmy relativistické dynamiky
IV. FYZIKA MIKROSVĚTA 4
 • základní pojmy kvantové fyziky, fotoelektrický jev
 • model atomu, spektrum atomu vodíku, laser
 • nukleony, radioaktivita, jaderné záření, elementární a základní částice
 • zdroje jaderné energie, jaderný reaktor, bezpečnostní a ekologická hlediska jaderné energetiky
V. ASTROFYZIKA 8
 • Slunce a hvězdy
 • galaxie a vývoj vesmíru
 • výzkum vesmíru
VI. LABORATORNÍ PRÁCE 4
 • vztah pro periodu kyvadla
 • charakteristika žárovky
 • Ohmův zákon
 • variabilní téma

Laboratorní práce 4


Otevřít Laboratorní cvičení
Otevřít 1. Ověření vztahu pro periodu kyvadla
Otevřít 2. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky pomocí kalorimetru
Otevřít 3. Určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem
Otevřít 4. Působení magnetického pole na dráhu částice beta

Písemky

Elektrostatika 1


Kondenzátory


Elektrický proud, rezistor


Kirchhoffovy zákony


Elekrická energie


Magnetické pole


Harmonické kmitání


Obvody RLC


Střídavý proud


Světlo


Zobrazení odrazem


Zobrazení lomem