Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=6011
Fyzika LYT 1. ročník

Písemky


Harmonické kmitání


Mechanické kmity


Obsah
I. ÚVOD 4
 • fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI
 • měření fyzikálních veličin, chyby měření
II. MECHANIKA HMOTNÉHO BODU 40
1. Kinematika hmotného bodu 17
 • vztažná soustava
 • pohyb rovnoměrný přímočarý
 • pohyb rovnoměrně zrychlený a zpomalený přímočarý
 • skládání pohybů
 • rovnoměrný pohyb po kružnici
2. Dynamika hmotného bodu 15
 • vzájemná silová působení těles
 • skládání sil
 • Newtonovy pohybové zákony
 • hybnost tělesa a impuls síly
 • zákon zachování hybnosti
 • smykové tření
 • pohyb po nakloněné rovině
 • inerciální a neinerciální vztažná soustava
3. Mechanická práce a energie 8
 • mechanická práce stálé síly
 • výkon a účinnost
 • energie kinetická a potenciální
 • zákon zachování energie
III. GRAVITAČNÍ POLE 9
 • Newtonův gravitační zákon
 • gravitační a tíhové pole
 • pohyb těles v homogenním tíhovém poli Země
 • pohyb těles v centrálním gravitačním poli Země
IV. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 8
 • posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy
 • moment síly, momentová věta
 • skládání sil, těžiště tělesa, stabilita tělesa
 • kinetická energie tuhého tělesa
V. MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ 18
 • vlastnosti tekutin, ideální kapalina
 • tlak v kapalinách, Pascalův zákon
 • Archimedův zákon, chování těles v kapalině
 • rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice
 • odpor prostředí
VI. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 15
1. Mechanické kmitání 7
 • kmitavý pohyb, harmonický pohyb
 • kinematika harmonického pohybu, časový diagram
 • dynamika vlastního kmitání mechanického oscilátoru
 • kmitavý pohyb, harmonický pohyb
 • kinematika harmonického pohybu, časový diagram
 • dynamika vlastního kmitání mechanického oscilátoru
2. Mechanické vlnění 8
 • vlnění postupné a podélné
 • rovnice postupné vlny
 • interference vlnění, stojaté vlnění
 • Huygensův princip
 • zvuk a jeho vlastnosti
 • vlnění postupné a podélné
 • rovnice postupné vlny
VII. LABORATORNÍ PRÁCE 8
 • měření fyzikální veličiny
 • výpočet fyzikální veličiny
 • kinematika rovnoměrného a zrychleného pohybu
 • smykové tření
 • přeměny mechanické energie

Laboratorní práce 4


Otevřít Laboratorní cvičení
Otevřít 0. Základní fyzikální měření (měření hrany hranolku)
Otevřít 1. Výpočet fyzikální veličiny pomocí změřených veličin
Otevřít 2. Kinematika rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu
Otevřít 3. Měření součinitele smykového tření
Otevřít 4. Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem

Písemky


Pohyb rovnoměrně zrychlený


Rovnoměrný pohyb po kružnici


Dynamika I


Dynamika II


Energie, práce a výkon


Vrhy


Gravitační pole


Keplerovy zákony


Skládání a rozklad sil


Moment síly Moment setrvačnosti


Rovnováha tuhého tělesa


Jednoduché stroje


Hydrostatika


Hydrodynamika


Harmonické kmitání


Mechanické kmity


TESTY

Otevřít Řecká abeceda – test
Otevřít Násobky a díly jednotek – test
Otevřít Řecká abeceda - obrázek
Otevřít Řecká abeceda - animace