https://www.vascak.cz/?id=6012
Fyzika LYT 2. ročník

Příklady na opravu

Intenzita elektrického pole


Kapacita


Ustálený elektrický proud, Ohmův zákon


Kirchhoffovy zákony


Elektrický proud v kapalinách a plynech


Obsah

I. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 50
1. Základní poznatky molekulové fyziky 8
 • kinetická teorie, Brownův pohyb, tlak plynu
 • modely struktur látek různých skupenství
 • termodynamická soustava a její rovnovážný stav
 • teplota a její měření
 • termodynamická teplota
2. Vnitřní energie, práce, teplo 8
 • vnitřní energie tělesa a její změny
 • tepelná kapacita, měření tepla
 • kalorimetrická rovnice
 • první termodynamický zákon
3. Struktura a vlastnosti plynů 12
 • ideální plyn, teplota a tlak z hlediska molekulové fyziky
 • stavová rovnice ideálního plynu
 • izochorický, izobarický, izotermický a adiabatický děj
4. Práce plynu 6
 • práce plynu při stálém a proměnném tlaku
 • kruhový děj a jeho účinnost
 • druhý termodynamický zákon
 • tepelné motory
5. Struktura vlastnosti pevných látek 6
 • krystalová mřížka a její poruchy
 • deformace pevného tělesa, Hookův zákon
 • teplotní roztažnost pevných látek
6. Struktura a vlastnosti kapalin 4
 • povrchová vrstva kapaliny, povrchová síla, energie, napětí
 • kapilarita
 • teplotní objemová roztažnost kapalin
7. Změny skupenství látek 6
 • přeměny skupenství látek tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace, desublimace
 • skupenské teplo
 • fázový diagram
 • vlhkost vzduchu
II. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 44
1. Elektrický náboj a elektrické pole 12
 • podstata a vlastnosti elektrického náboje
 • Coulombův zákon
 • intenzita elektrického pole
 • elektrický potenciál a napětí
 • vodič a izolant v elektrickém poli
 • kapacita vodiče
 • kondenzátory a jejich spojování
2. Elektrický proud v kovech 18
 • vznik elektrického proudu
 • model elektrického proudu v kovovém vodiči
 • Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor, vodivost, závislost odporu na teplotě, supravodivost
 • spojování rezistorů, Kirchhoffovy zákony
 • elektrická práce a výkon v obvodech stejnosměrného proudu
3. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu 10
 • model vedení elektrického proudu v elektrolytech
 • Faradayovy zákony elektrolýzy
 • chemické zdroje napětí
 • model vedení elektrického proudu v plynech
 • samostatný a nesamostatný výboj
 • emise elektronů, obrazovka
4. Elektrický proud v polovodičích 4
 • vlastní vodivost polovodičů, závislost odporu na teplotě
 • příměsové polovodiče typu N a P
 • přechod PN, polovodičová dioda, tranzistor
III. LABORATORNÍ PRÁCE 8
 • mechanické oscilátory, vztah pro periodu kyvadla
 • měrná tepelná kapacita pevné látky
 • povrchové napětí kapaliny
 • měření el. napětí, el. proudu a rezistance
 • Ohmův zákon, charakteristika žárovky

Laboratorní práce 4


Otevřít Laboratorní cvičení

Písemky


Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky

Teplo a práce

Plyny z hlediska molekulové fyziky

Stavová rovnice

Práce plynu

Roztažnost pevných látek

Změny skupenství látek

Intenzita elektrického pole


Kapacita


Ustálený elektrický proud, Ohmův zákon


Kirchhoffovy zákony


Elektrický proud v kapalinách a plynech