Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=6021
Fyzika seminář LYT 4. ročník

Písemky

Optika


Obsah

I. MECHANIKA 14
 • pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici, skládání pohybů
 • vztažná soustava, Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě
 • mechanická práce a energie
 • gravitační pole, Newtonův gravitační zákon, gravitační a tíhová síla, pohyby v gravitačním poli, sluneční soustava
 • mechanika tuhého tělesa
 • mechanika tekutin
II. MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 8
 • základní poznatky termiky
 • teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, tepelná kapacita, měření tepla
 • částicová stavba látek, vlastnosti látek z hlediska molekulové fyziky
 • stavové změny ideálního plynu, práce plynu, tepelné motory
 • struktura pevných látek, deformace pevných látek, kapilární jevy
 • přeměny skupenství látek, skupenské teplo, vlhkost vzduchu
III. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 6
 • mechanické kmitání
 • druhy mechanického vlnění, šíření vlnění v prostoru, odraz vlnění
 • vlastnosti zvukového vlnění, šíření zvuku v látkovém prostředí, ultrazvuk
IV. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 12
 • elektrický náboj tělesa, elektrická síla elektrické pole, tělesa v elektrickém poli, kapacita vodiče
 • elektrický proud v kovech, zákony elektrického proudu, elektrické obvody, elektrický proud v polovodičích, kapalinách a v plynech
 • magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu, magnetická síla, magnetické vlastnosti látek, elektromagnetická indukce, indukčnost
 • vznik střídavého proudu, obvody střídavého proudu, střídavý proud v energetice, trojfázová soustava střídavého proudu, transformátor
 • elektromagnetické kmitání, elektromagnetický oscilátor, vlastní a nucené elektromagnetické kmitání, rezonance
 • vznik a vlastnosti elektromagnetického vlnění, přenos informací elektromagnetickým vlnění
V. OPTIKA 6
 • světlo a jeho šíření
 • elektromagnetické záření, spektrum elektromagnetického záření, rentgenové záření, vlnové vlastnosti světla
 • zobrazování zrcadlem a čočkou
VI. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY 4
 • principy speciální teorie relativity
 • základy relativistické dynamiky
VII. FYZIKA MIKROSVĚTA 6
 • základní pojmy kvantové fyziky
 • model atomu, spektrum atomu vodíku, laser
 • nukleony, radioaktivita, jaderné záření, elementární a základní částice
 • zdroje jaderné energie, jaderný reaktor, bezpečnostní a ekologická hlediska jaderné energetiky
VIII. ASTROFYZIKA 4
 • Slunce a hvězdy
 • galaxie a vývoj vesmíru
 • výzkum vesmíru