Fyzika ve škole Tahák do fyziky Keplerovy zákony 88 souhvězdí Vývojové diagramy Fyzika ve škole Физика в училище Fizika u školi Fysik i skolen Physik in der Schule Φυσική στο σχολείο Physics at school Física en la escuela Physique à l’école Fizika u školi Fisika di Sekolah Fisica a scuola Мектепте физика Мектептегі физика Fizika az iskolában Физикийн хичээл Fysica op school Fysikk på skolen Fizyka w szkole Física na escola Fizica in scoala Физика в школе Fyzika v škole Fizika v šoli Физика у школи Fysiikan Koulussa Fysik i skolan Физика дар мактаб Okulda Fizik Фізика в школі Maktabda fizika 1. Nakloněná rovina 2. Vztažná soustava 3. Rovnoběžník sil 4. Posuvné měřítko 5. Mikrometr 6. Pohyb 7. Rovnoměrný pohyb po kružnici 8. Wattův odstředivý regulátor 9. Kladka pevná a volná 10. Kladkostroj 11. Rovnováha na páce 12. 1. Newtonův pohybový zákon 13. 2. Newtonův pohybový zákon 14. 2. Newtonův pohybový zákon 15. 3. Newtonův pohybový zákon 16. Setrvačná síla 17. Setrvačná odstředivá síla 18. Coriolisova síla 19. Výtah 20. Mechanická práce 21. Pružná srážka 22. Nepružná srážka 23. Zákon zachování energie 24. Maxwellovo kyvadlo 25. Moment setrvačnosti 26. Tření 27. Tření a odpor vzduchu 28. Newtonova houpačka 29. Archimédův zákon 30. Hydrostatický tlak 31. Heronova fontána 32. Karteziánek 33. Vodováha 34. Spojené nádoby 35. Hydrostatické paradoxon 36. Tlak 37. Pumpa 38. Ktesibios - hasičská stříkačka 39. Pascalův zákon 40. Hydraulický zvedák 41. Bernoulliho rovnice 42. Dynamický vztlak 43. Těžiště 44. Stabilita těles 1 45. Stabilita těles 2 46. Stabilita těles 3 1. Cavendishův experiment 2. Newtonův gravitační zákon 3. Intenzita gravitačního pole 4. Centrální gravitační pole 5. Homogenní gravitační pole 6. Zeměpisné souřadnice 7. Tíhové zrychlení 8. Foucaultovo kyvadlo 9. Beztížný stav 10. Super výtah 11. Volný pád 12. Newtonova trubice 13. Skládání pohybů 14. Vrh vodorovný 15. Padostroj 16. Výtok kapaliny otvorem 17. Vrh svislý 18. Vrh šikmý 19. Vrh šikmý - granát 21. Trajektorie těles 21. Newtonův kanón 22. Geostacionární družice 23. 1. Keplerův zákon 24. 2. Keplerův zákon 25. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety 26. 3. Keplerův zákon – vnější planety 27. Sluneční soustava 28. Měsíční fáze 29. Souhvězdí 30. Keplerovy zákony 31. Hertzsprungův–Russellův diagram 1. Oscilátory 2. Pohyb po kružnici 3. Harmonické kmitání 4. Skládání kmitání 5. Skládání kmitání o stejné frekvenci 6. Skládání kmitání o blízké frekvenci 7. Fáze kmitavého pohybu 8. Obdélníkový kmit 9. Blackburnovo kyvadlo 10. Lissajousovy obrazce 11. Tlumené kmity 12. Nucené kmitání 13. Matematické kyvadlo 14. Matematické kyvadlo - Hřebík 15. Matematické kyvadlo - Helikoptéra 16. Mechanický oscilátor 17. Mechanický oscilátor - Helikoptéra 18. Spřažené oscilátory 19. Odraz vlnění 20. Lom vlnění 21. Odraz na konci 22. Stojaté vlnění 23. Rezonance 24. Rychlost zvuku 25. Dopplerův jev 26. Rázová vlna 27. Huygensův princip 28. Vlnostroj 29. Stojaté vlnění 30. Machův vlnostroj 31. Juliův vlnostroj 32. Vlnění 33. Zvuk 1. Brownův pohyb 2. Difuze 3. Vzájemné působení částic 4. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí 5. Galileův teploměr 6. Teplotní stupnice 7. Jouleův experiment 8. Kalorimetr 9. Skupenství 10. Skupenství - voda 11. Vnitřní energie 12. Přenos energie prouděním 13. Přenos energie zářením 14. Přenos energie vedením 15. Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon 16. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon 17. Izochorický děj – Charlesův zákon 18. Adiabatický děj 19. Carnotův cyklus 20. Parní lokomotiva 21. Dvoudobý motor 22. Čtyřdobý motor 23. Vznětový motor 24. Wankelův motor 25. Perpetuum mobile 26. Čínský ptáček (houpací čáp) 27. Lednička 28. Hookův zákon - 1 29. Hookův zákon - 2 30. Kapilární tlak 31. Teplotní roztažnost 32. Teplotní roztažnost 33. Bimetal 34. Bod varu - Atmosférický tlak 35. Bod varu - Nadmořská výška 36. Atmosférický tlak - Nadmořská výška 37. Atmosféra Země 38. Absolutní vlhkost 39. Relativní vlhkost 40. Rosný bod 1. Coulombův zákon 2. Wimshurstova indukční elektřina 3. Van de Graaffův generátor 4. Elektrické pole 5. Náboj a pole 6. Kondenzátor 1. Napětí, proud a odpor 2. Elektrický obvod 3. Ohmův zákon 4. Vnitřní odpor 5. Kirchhoffovy zákony 6. Elektrický odpor 7. Teplotní součinitel elektrického odporu 1. Termistor 2. Fotorezistor 3. Křemík 4. Generace páru elektron díra 5. Vlastní vodivost 6. Polovodiče 7. Dioda 8. Grätzovo zapojení 1. Elektrolytická disociace 2. Elektrolýza 3. Olověný akumulátor 1. Ionizace - vybití elektroskopu 2. Nesamostatný výboj 3. Voltampérová charakteristika výboje 4. Obloukový výboj 5. Ruhmkorffův induktor 6. Katodové záření 7. Osciloskop 8. Katodová trubice - Maltézský kříž 9. Výboj při sníženém tlaku 10. Oheň svatého Eliáše 11. Doutnavka 12. Zářivka 13. Růžková bleskojistka 1. Magnet 2. Feromagnetismus 3. Ampérovo pravidlo pravé ruky 4. Flemingovo pravidlo levé ruky 5. Ampérův zákon 6. Elektromagnetická indukce 7. Lenzův zákon 8. Wehneltova trubice 1. Alternátor a dynamo 2. Třífázový generátor 3. Transformátor 4. Waltenhofenovo kyvadlo 5. Jednoduché obvody střídavého proudu 6. Sériový obvod RLC 7. Paralelní obvod RLC 8. Elektromagnetický oscilační obvod 1. Optický hranol 2. Totální odraz 3. Subtraktivní a aditivní míchání barev 4. Newtonův kotouč 5. Youngův pokus 6. Zrcadla 7. Čočka 8. Ohnisková vzdálenost 9. Spojka 10. Rozptylka 11. Oční vady 12. Akomodace oka 13. Lupa 14. Mikroskop 15. Keplerův dalekohled 16. Galileův dalekohled 17. Duté (konkávní) zrcadlo 18. Vypuklé (konvexní) zrcadlo 19. Newtonův dalekohled 20. Světelný tok 21. Svítivost 22. Osvětlení 23. Absolutně černé těleso 24. Model černého tělesa 25. Fotoelektrický jev 26. Elektromagnetická vlna 27. Polarizační filtr 28. Rentgenka 1. Michelsonův-Morleyův experiment 2. Dilatace času 3. Kontrakce délky 1. Modely atomů 2. Rutherfordův pokus 3. Bohrův model atomu 4. Spektroskop 5. Millikanův experiment 6. Comptonův jev 7. Franck-Hertzův experiment 8. Davissonův–Germerův experiment 9. Periodická tabulka 1. Radioaktivita 2. Zákon radioaktivní přeměny 3. Rozpadová řada 4. Jaderná reakce 5. Termonukleární fúze - Slunce 1. Pythagorova věta 2. Ludolfovo číslo 3. Radián 4. Jednotková kružnice 5. Sčítání vektorů 6. Buffonova jehla 7. Galtonova deska 8. Möbiova páska 9. Platonská tělesa 10. Řecká abeceda Laboratorní cvičení Řecká abeceda Seminární práce Témata k maturitě Úkoly k maturitě YouTube Milionář Testy v html Kapitoly 1. Rovnoměrný pohyb přímočarý (11) 2. Rovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb (10) 3. Vrhy (21) 4. Pohyb po kružnici (7) 5. Dynamika přímočarých a křivočarých pohybů (31) 6. Práce (8) 7. Výkon (8) 8. Energie (12) 9. Skládání a rozklad sil (26) 10. Rovnováha tuhého tělesa (5) 11. Jednoduché stroje (13) 12. Moment síly Moment setrvačnosti (10) 13. Hydrostatika (28) 14. Dynamika kapalin (11) 15. Gravitační zákon (12) 16. Keplerovy zákony (7) 17. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky (10) 18. Teplo a práce (22) 19. Střední kvadratická rychlost (14) 20. Plyny z hlediska molekulové fyziky (17) 21. Izotermický děj (23) 22. Izochorický děj (5) 23. Izobarický děj (7) 24. Stavová rovnice (14) 25. Adiabatický děj (6) 26. Kruhový děj s ideálním plynem (24) 27. Stavba pevných látek (6) 28. Deformace (14) 29. Tepelná roztažnost (11) 30. Povrch kapalin (27) 31. Změny skupenství látek (27) 32. Vlhkost vzduchu (14) 33. Elektrické pole (24) 34. Vzájemné působení elektrických nábojů (17) 35. Kapacita, kondenzátory (8) 36. Ustálený elektrický proud (4) 37. Ohmův zákon (14) 38. Kirchhoffovy zákony (7) 39. Elektrická energie (14) 40. Elektrický proud v polovodičích (1) 41. Elektrický proud v elektrolytech (7) 42. Elektrický proud v plynech a ve vakuu (4) 43. Stacionární magnetické pole (17) 44. Nestacionární magnetické pole (25) 45. Mechanické kmity (25) 46. Střídavý proud (66) 47. Mechanické vlnění (41) 48. Světlo a záření Základní pojmy (26) 49. Zobrazení odrazem (14) 50. Zobrazení lomem (19) 51. Vlnové vlastnosti světla (17) 52. Elektromagnetické záření (22) 53. Fotometrie (13) 54. Úvod do teorie relativity Kinematika (13) 55. Úvod do teorie relativity Dynamika (24) 56. Elektronový obal (36) 57. Atomové jádro a elementární částice (65) 58. Sférická astronomie (18) 59. Sluneční soustava (48) 60. Astronomie (23) Vývojové diagramy Příklady Pascal C# JavaScript Gimp Inkscape Audio Video Dotazy Seminář HTML CSS PHP MySQL Milionář Testy v html Přijímací zkoušky ROUVY Français Languages Zábava Galaxy Watch Škola 1.0 pro Palm Vocables 1.0 pro Palm Škola (Android) Známkování (Android) Rozpisy (Android) Třídy 1. ročník – FYZ 2. ročník – FYZ 2. ročník – FYZ LYT 3. ročník – FYZ LYT 1. ročník – INF teorie 1. ročník – INF 1. ročník – INF LYT teorie 1. ročník – INF LYT 3. ročník – INF LYT 4. ročník – INF SEM