Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
Fyzika ve škole Tahák do fyziky Keplerovy zákony 88 souhvězdí Vývojové diagramy Fyzika ve škole Физика в училище Fizika u školi Fysik i skolen Physik in der Schule Φυσική στο σχολείο Physics at school Física en la escuela Physique à l’école Fizika u školi Fisika di Sekolah Fisica a scuola Мектепте физика Мектептегі физика Fizika az iskolában Физикийн хичээл Fysica op school Fysikk på skolen Fizyka w szkole Física na escola Fizica in scoala Физика в школе Fyzika v škole Fizika v šoli Физика у школи Fysiikan Koulussa Fysik i skolan Физика дар мактаб Okulda Fizik Фізика в школі Maktabda fizika 1. Nakloněná rovina 2. Vztažná soustava 3. Rovnoběžník sil 4. Posuvné měřítko 5. Mikrometr 6. Pohyb 7. Rovnoměrný pohyb po kružnici 8. Wattův odstředivý regulátor 9. Kladka pevná a volná 10. Kladkostroj 11. Rovnováha na páce 12. 1. Newtonův pohybový zákon 13. 2. Newtonův pohybový zákon 14. 3. Newtonův pohybový zákon 15. Setrvačná síla 16. Setrvačná odstředivá síla 17. Coriolisova síla 18. Výtah 19. Mechanická práce 20. Pružná srážka 21. Nepružná srážka 22. Zákon zachování energie 23. Maxwellovo kyvadlo 24. Moment setrvačnosti 25. Tření 26. Tření a odpor vzduchu 27. Newtonova houpačka 28. Archimédův zákon 29. Hydrostatický tlak 30. Karteziánek 31. Vodováha 32. Spojené nádoby 33. Hydrostatické paradoxon 34. Tlak 35. Pumpa 36. Ktesibios - hasičská stříkačka 37. Pascalův zákon 38. Hydraulický zvedák 39. Bernoulliho rovnice 40. Dynamický vztlak 41. Těžiště 42. Stabilita těles 1 43. Stabilita těles 2 44. Stabilita těles 3 1. Newtonův gravitační zákon 2. Intenzita gravitačního pole 3. Centrální gravitační pole 4. Homogenní gravitační pole 5. Zeměpisné souřadnice 6. Tíhové zrychlení 7. Foucaultovo kyvadlo 8. Beztížný stav 9. Super výtah 10. Volný pád 11. Newtonova trubice 12. Skládání pohybů 13. Vrh vodorovný 14. Padostroj 15. Výtok kapaliny otvorem 16. Vrh svislý 17. Vrh šikmý 18. Vrh šikmý - granát 19. Trajektorie těles 20. Newtonův kanón 21. Geostacionární družice 22. 1. Keplerův zákon 23. 2. Keplerův zákon 24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety 25. 3. Keplerův zákon – vnější planety 26. Sluneční soustava 27. Měsíční fáze 28. Souhvězdí 29. Keplerovy zákony 30. Hertzsprungův–Russellův diagram 1. Oscilátory 2. Pohyb po kružnici 3. Harmonické kmitání 4. Skládání kmitání 5. Skládání kmitání o stejné frekvenci 6. Skládání kmitání o blízké frekvenci 7. Fáze kmitavého pohybu 8. Obdélníkový kmit 9. Lissajousovy obrazce 10. Tlumené kmity 11. Nucené kmitání 12. Matematické kyvadlo 13. Matematické kyvadlo - Hřebík 14. Matematické kyvadlo - Helikoptéra 15. Mechanický oscilátor 16. Mechanický oscilátor - Helikoptéra 17. Spřažené oscilátory 18. Odraz vlnění 19. Lom vlnění 20. Odraz na konci 21. Stojaté vlnění 22. Rezonance 23. Rychlost zvuku 24. Dopplerův jev 25. Rázová vlna 26. Huygensův princip 27. Vlnostroj 28. Stojaté vlnění 29. Machův vlnostroj 30. Juliův vlnostroj 31. Vlnění 32. Zvuk 1. Brownův pohyb 2. Difuze 3. Vzájemné působení částic 4. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí 5. Galileův teploměr 6. Teplotní stupnice 7. Jouleův experiment 8. Kalorimetr 9. Skupenství 10. Skupenství - voda 11. Vnitřní energie 12. Přenos energie prouděním 13. Přenos energie zářením 14. Přenos energie vedením 15. Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon 16. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon 17. Izochorický děj – Charlesův zákon 18. Adiabatický děj 19. Carnotův cyklus 20. Parní lokomotiva 21. Dvoudobý motor 22. Čtyřdobý motor 23. Vznětový motor 24. Wankelův motor 25. Perpetuum mobile 26. Čínský ptáček (houpací čáp) 27. Lednička 28. Hookův zákon - 1 29. Hookův zákon - 2 30. Kapilární tlak 31. Bod varu - Atmosférický tlak 32. Bod varu - Nadmořská výška 33. Atmosférický tlak - Nadmořská výška 34. Atmosféra Země 35. Absolutní vlhkost 36. Relativní vlhkost 37. Rosný bod 1. Wimshurstova indukční elektřina 2. Van de Graaffův generátor 3. Elektrické pole 4. Náboj a pole 5. Kondenzátor 1. Napětí, proud a odpor 2. Elektrický obvod 3. Ohmův zákon 4. Vnitřní odpor 5. Kirchhoffovy zákony 6. Elektrický odpor 7. Teplotní součinitel elektrického odporu 1. Termistor 2. Fotorezistor 3. Křemík 4. Generace páru elektron díra 5. Vlastní vodivost 6. Polovodiče 7. Grätzovo zapojení 1. Elektrolytická disociace 2. Elektrolýza 3. Olověný akumulátor 1. Ionizace - vybití elektroskopu 2. Nesamostatný výboj 3. Voltampérová charakteristika výboje 4. Obloukový výboj 5. Ruhmkorffův induktor 6. Katodové záření 7. Osciloskop 8. Katodová trubice - Maltézský kříž 9. Výboj při sníženém tlaku 10. Oheň svatého Eliáše 11. Doutnavka 12. Zářivka 13. Růžková bleskojistka 1. Magnet 2. Feromagnetismus 3. Ampérovo pravidlo pravé ruky 4. Flemingovo pravidlo levé ruky 5. Ampérův zákon 6. Elektromagnetická indukce 7. Lenzův zákon 8. Wehneltova trubice 1. Alternátor a dynamo 2. Třífázový generátor 3. Transformátor 4. Waltenhofenovo kyvadlo 5. Jednoduché obvody střídavého proudu 6. Sériový obvod RLC 7. Paralelní obvod RLC 8. Elektromagnetický oscilační obvod 1. Optický hranol 2. Subtraktivní a aditivní míchání barev 3. Newtonův kotouč 4. Youngův pokus 5. Zrcadla 6. Čočka 7. Ohnisková vzdálenost 8. Spojka 9. Rozptylka 10. Oční vady 11. Akomodace oka 12. Lupa 13. Mikroskop 14. Keplerův dalekohled 15. Galileův dalekohled 16. Duté (konkávní) zrcadlo 17. Vypuklé (konvexní) zrcadlo 18. Newtonův dalekohled 19. Světelný tok 20. Svítivost 21. Osvětlení 22. Absolutně černé těleso 23. Model černého tělesa 24. Fotoelektrický jev 25. Elektromagnetická vlna 26. Polarizační filtr 27. Rentgenka 1. Michelson-Morleyův experiment 2. Dilatace času 3. Kontrakce délky 1. Modely atomů 2. Rutherfordův pokus 3. Bohrův model atomu 4. Spektroskop 5. Comptonův jev 6. Franck-Hertzův experiment 7. Davissonův–Germerův experiment 8. Periodická tabulka 1. Radioaktivita 2. Zákon radioaktivní přeměny 3. Rozpadová řada 4. Jaderná reakce 5. Termonukleární fúze - Slunce 1. Pythagorova věta 2. Ludolfovo číslo 3. Radián 4. Jednotková kružnice 5. Sčítání vektorů 6. Buffonova jehla 7. Galtonova deska 8. Möbiova páska 9. Platonská tělesa 10. Řecká abeceda Laboratorní cvičení Řecká abeceda Seminární práce Témata k maturitě Úkoly k maturitě YouTube Milionář Testy v html Kapitoly 1. Rovnoměrný pohyb přímočarý (11) 2. Rovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb (10) 3. Vrhy (21) 4. Pohyb po kružnici (7) 5. Dynamika přímočarých a křivočarých pohybů (31) 6. Práce (8) 7. Výkon (8) 8. Energie (12) 9. Skládání a rozklad sil (26) 10. Rovnováha tuhého tělesa (5) 11. Jednoduché stroje (13) 12. Moment síly Moment setrvačnosti (10) 13. Hydrostatika (28) 14. Dynamika kapalin (11) 15. Gravitační zákon (12) 16. Keplerovy zákony (7) 17. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky (10) 18. Teplo a práce (22) 19. Střední kvadratická rychlost (14) 20. Plyny z hlediska molekulové fyziky (17) 21. Izotermický děj (23) 22. Izochorický děj (5) 23. Izobarický děj (7) 24. Stavová rovnice (14) 25. Adiabatický děj (6) 26. Kruhový děj s ideálním plynem (24) 27. Stavba pevných látek (6) 28. Deformace (14) 29. Tepelná roztažnost (11) 30. Povrch kapalin (27) 31. Změny skupenství látek (27) 32. Vlhkost vzduchu (14) 33. Elektrické pole (24) 34. Vzájemné působení elektrických nábojů (17) 35. Kapacita, kondenzátory (8) 36. Ustálený elektrický proud (4) 37. Ohmův zákon (14) 38. Kirchhoffovy zákony (7) 39. Elektrická energie (14) 40. Elektrický proud v polovodičích (1) 41. Elektrický proud v elektrolytech (7) 42. Elektrický proud v plynech a ve vakuu (4) 43. Stacionární magnetické pole (17) 44. Nestacionární magnetické pole (25) 45. Mechanické kmity (25) 46. Střídavý proud (66) 47. Mechanické vlnění (41) 48. Světlo a záření Základní pojmy (26) 49. Zobrazení odrazem (14) 50. Zobrazení lomem (19) 51. Vlnové vlastnosti světla (17) 52. Elektromagnetické záření (22) 53. Fotometrie (13) 54. Úvod do teorie relativity Kinematika (13) 55. Úvod do teorie relativity Dynamika (24) 56. Elektronový obal (36) 57. Atomové jádro a elementární částice (65) 58. Sférická astronomie (18) 59. Sluneční soustava (48) 60. Astronomie (23) Vývojové diagramy Příklady Pascal C# JavaScript Gimp Inkscape Audio Video Dotazy Seminář HTML CSS PHP MySQL Milionář Testy v html Přijímací zkoušky Virtual Training Français Languages Zábava Galaxy Watch Škola 1.0 pro Palm Vocables 1.0 pro Palm Škola (Android) Známkování (Android) Rozpisy (Android) Třídy 1. ročník – FYZ 2. ročník – FYZ 1. ročník – FYZ LYT 4. ročník – FYZ LYT 4. ročník – FYZ SEM 1. ročník – INF 2. ročník – INF 1. ročník – INF LYT teorie 1. ročník – INF LYT 4. ročník – INF LYT 4. ročník – INF SEM