Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
Fyzika ve škole Tahák do fyziky Keplerovy zákony 88 souhvězdí Vývojové diagramy Fyzika ve škole Физика в училище Fizika u školi Fysik i skolen Physik in der Schule Φυσική στο σχολείο Physics at school Física en la escuela Physique à l’école Fizika u školi Fisika di Sekolah Fisica a scuola Мектепте физика Мектептегі физика Fizika az iskolában Физикийн хичээл Fysica op school Fysikk på skolen Fizyka w szkole Física na escola Fizica in scoala Физика в школе Fyzika v škole Fizika v šoli Физика у школи Fysiikan Koulussa Fysik i skolan Физика дар мактаб Okulda Fizik Фізика в школі Maktabda fizika 1. Nakloněná rovina 2. Vztažná soustava 3. Rovnoběžník sil 4. Posuvné měřítko 5. Mikrometr 6. Pohyb 7. Rovnoměrný pohyb po kružnici 8. Wattův odstředivý regulátor 9. Kladka pevná a volná 10. Kladkostroj 11. Rovnováha na páce 12. 1. Newtonův pohybový zákon 13. 2. Newtonův pohybový zákon 14. 3. Newtonův pohybový zákon 15. Výtah 16. Mechanická práce 17. Pružná srážka 18. Nepružná srážka 19. Zákon zachování energie 20. Maxwellovo kyvadlo 21. Moment setrvačnosti 22. Tření a odpor vzduchu 23. Newtonova houpačka 24. Archimédův zákon 25. Hydrostatický tlak 26. Karteziánek 27. Vodováha 28. Spojené nádoby 29. Hydrostatické paradoxon 30. Tlak 31. Pumpa 32. Ktesibios - hasičská stříkačka 33. Pascalův zákon 34. Hydraulický zvedák 35. Bernoulliho rovnice 36. Dynamický vztlak 37. Těžiště 38. Stabilita těles 1 39. Stabilita těles 2 40. Stabilita těles 3 1. Newtonův gravitační zákon 2. Intenzita gravitačního pole 3. Centrální gravitační pole 4. Homogenní gravitační pole 5. Zeměpisné souřadnice 6. Tíhové zrychlení 7. Foucaultovo kyvadlo 8. Beztížný stav 9. Super výtah 10. Volný pád 11. Newtonova trubice 12. Skládání pohybů 13. Vrh vodorovný 14. Padostroj 15. Výtok kapaliny otvorem 16. Vrh svislý 17. Vrh šikmý 18. Vrh šikmý - granát 19. Trajektorie těles 20. Newtonův kanón 21. Geostacionární družice 22. 1. Keplerův zákon 23. 2. Keplerův zákon 24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety 25. 3. Keplerův zákon – vnější planety 26. Sluneční soustava 27. Měsíční fáze 28. Souhvězdí 29. Keplerovy zákony 30. Hertzsprungův–Russellův diagram 1. Oscilátory 2. Pohyb po kružnici 3. Harmonické kmitání 4. Skládání kmitání 5. Skládání kmitání o stejné frekvenci 6. Skládání kmitání o blízké frekvenci 7. Fáze kmitavého pohybu 8. Obdélníkový kmit 9. Lissajousovy obrazce 10. Tlumené kmity 11. Nucené kmitání 12. Matematické kyvadlo 13. Matematické kyvadlo - Hřebík 14. Matematické kyvadlo - Helikoptéra 15. Mechanický oscilátor 16. Mechanický oscilátor - Helikoptéra 17. Spřažené oscilátory 18. Odraz vlnění 19. Lom vlnění 20. Odraz na konci 21. Stojaté vlnění 22. Rezonance 23. Rychlost zvuku 24. Dopplerův jev 25. Rázová vlna 26. Huygensův princip 27. Vlnostroj 28. Stojaté vlnění 29. Machův vlnostroj 30. Juliův vlnostroj 31. Vlnění 32. Zvuk 1. Brownův pohyb 2. Difuze 3. Vzájemné působení částic 4. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí 5. Galileův teploměr 6. Teplotní stupnice 7. Jouleův experiment 8. Kalorimetr 9. Vnitřní energie 10. Přenos energie prouděním 11. Přenos energie zářením 12. Přenos energie vedením 13. Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon 14. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon 15. Izochorický děj – Charlesův zákon 16. Adiabatický děj 17. Carnotův cyklus 18. Parní lokomotiva 19. Dvoudobý motor 20. Čtyřdobý motor 21. Vznětový motor 22. Wankelův motor 23. Perpetuum mobile 24. Čínský ptáček (houpací čáp) 25. Lednička 26. Kapilární tlak 27. Bod varu - Atmosférický tlak 28. Bod varu - Nadmořská výška 29. Atmosférický tlak - Nadmořská výška 30. Atmosféra Země 31. Absolutní vlhkost 32. Relativní vlhkost 33. Rosný bod 1. Wimshurstova indukční elektřina 2. Van de Graaffův generátor 3. Elektrické pole 4. Náboj a pole 5. Kondenzátor 1. Napětí, proud a odpor 2. Elektrický obvod 3. Ohmův zákon 4. Vnitřní odpor 5. Kirchhoffovy zákony 6. Elektrický odpor 7. Teplotní součinitel elektrického odporu 1. Termistor 2. Fotorezistor 3. Křemík 4. Generace páru elektron díra 5. Vlastní vodivost 6. Polovodiče 7. Grätzovo zapojení 1. Elektrolytická disociace 2. Elektrolýza 3. Olověný akumulátor 1. Ionizace - vybití elektroskopu 2. Nesamostatný výboj 3. Voltampérová charakteristika výboje 4. Obloukový výboj 5. Ruhmkorffův induktor 6. Katodové záření 7. Osciloskop 8. Katodová trubice - Maltézský kříž 9. Výboj při sníženém tlaku 10. Oheň svatého Eliáše 11. Doutnavka 12. Zářivka 13. Růžková bleskojistka 1. Magnet 2. Feromagnetismus 3. Ampérovo pravidlo pravé ruky 4. Flemingovo pravidlo levé ruky 5. Ampérův zákon 6. Elektromagnetická indukce 7. Lenzův zákon 8. Wehneltova trubice 1. Alternátor a dynamo 2. Třífázový generátor 3. Transformátor 4. Waltenhofenovo kyvadlo 5. Jednoduché obvody střídavého proudu 6. Sériový obvod RLC 7. Paralelní obvod RLC 8. Elektromagnetický oscilační obvod 1. Optický hranol 2. Subtraktivní a aditivní míchání barev 3. Newtonův kotouč 4. Youngův pokus 5. Zrcadla 6. Čočka 7. Ohnisková vzdálenost 8. Spojka 9. Rozptylka 10. Oční vady 11. Akomodace oka 12. Lupa 13. Mikroskop 14. Keplerův dalekohled 15. Galileův dalekohled 16. Duté (konkávní) zrcadlo 17. Vypuklé (konvexní) zrcadlo 18. Newtonův dalekohled 19. Světelný tok 20. Svítivost 21. Osvětlení 22. Absolutně černé těleso 23. Model černého tělesa 24. Fotoelektrický jev 25. Elektromagnetická vlna 26. Polarizační filtr 27. Rentgenka 1. Michelson-Morleyův experiment 2. Dilatace času 3. Kontrakce délky 1. Modely atomů 2. Rutherfordův pokus 3. Bohrův model atomu 4. Spektroskop 5. Comptonův jev 6. Franck-Hertzův experiment 1. Radioaktivita 2. Zákon radioaktivní přeměny 3. Rozpadová řada 4. Jaderná reakce 1. Pythagorova věta 2. Ludolfovo číslo 3. Radián 4. Jednotková kružnice 5. Sčítání vektorů 6. Buffonova jehla 7. Galtonova deska 8. Möbiova páska 9. Platonská tělesa 10. Řecká abeceda Laboratorní cvičení Řecká abeceda Seminární práce Témata k maturitě Úkoly k maturitě YouTube Milionář Testy v html Kapitoly 1. Rovnoměrný pohyb přímočarý (11) 2. Rovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb (10) 3. Vrhy (21) 4. Pohyb po kružnici (7) 5. Dynamika přímočarých a křivočarých pohybů (31) 6. Práce (8) 7. Výkon (8) 8. Energie (12) 9. Skládání a rozklad sil (26) 10. Rovnováha tuhého tělesa (5) 11. Jednoduché stroje (13) 12. Moment síly Moment setrvačnosti (10) 13. Hydrostatika (28) 14. Dynamika kapalin (11) 15. Gravitační zákon (12) 16. Keplerovy zákony (7) 17. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky (10) 18. Teplo a práce (22) 19. Střední kvadratická rychlost (14) 20. Plyny z hlediska molekulové fyziky (17) 21. Izotermický děj (23) 22. Izochorický děj (5) 23. Izobarický děj (7) 24. Stavová rovnice (14) 25. Adiabatický děj (6) 26. Kruhový děj s ideálním plynem (24) 27. Stavba pevných látek (6) 28. Deformace (14) 29. Tepelná roztažnost (11) 30. Povrch kapalin (27) 31. Změny skupenství látek (27) 32. Vlhkost vzduchu (14) 33. Elektrické pole (24) 34. Vzájemné působení elektrických nábojů (17) 35. Kapacita, kondenzátory (8) 36. Ustálený elektrický proud (4) 37. Ohmův zákon (14) 38. Kirchhoffovy zákony (7) 39. Elektrická energie (14) 40. Elektrický proud v polovodičích (1) 41. Elektrický proud v elektrolytech (7) 42. Elektrický proud v plynech a ve vakuu (4) 43. Stacionární magnetické pole (17) 44. Nestacionární magnetické pole (25) 45. Mechanické kmity (25) 46. Střídavý proud (66) 47. Mechanické vlnění (41) 48. Světlo a záření Základní pojmy (26) 49. Zobrazení odrazem (14) 50. Zobrazení lomem (19) 51. Vlnové vlastnosti světla (17) 52. Elektromagnetické záření (22) 53. Fotometrie (13) 54. Úvod do teorie relativity Kinematika (13) 55. Úvod do teorie relativity Dynamika (24) 56. Elektronový obal (36) 57. Atomové jádro a elementární částice (65) 58. Sférická astronomie (18) 59. Sluneční soustava (48) 60. Astronomie (23) Vývojové diagramy Příklady Pascal Gimp Inkscape Audio Video Dotazy Seminář HTML CSS PHP MySQL Milionář Testy v html Přijímací zkoušky Virtual Training Français Languages Zábava Škola 1.0 pro Palm Vocables 1.0 pro Palm Škola (Android) Známkování (Android) Rozpisy (Android) Třídy 1. ročník – FYZ 1. ročník – FYZ LYT 4. ročník – FYZ LYT 4. ročník – FYZ SEM 1. ročník – INF 2. ročník – INF 1. ročník – INF LYT teorie 1. ročník – INF LYT 4. ročník – INF LYT 4. ročník – INF SEM