https://www.vascak.cz/?id=2156&k=411
Elektronový obal
Příklad  1. Poloměr jádra s daným A je přibližně vyjádřen vztahem R=1,3.10-15. A …
Příklad  2. Vypočítejte vlnovou délku záření při přechodu E2→ E1v atomu vodíku. Leží …
Příklad  3. Jaká je plošná hustota zářivého toku …
Příklad  4. Jaká je energie základního a prvního excitovaného stavu elektronu vázaného …
Příklad  5. Energie základního stavu elektronu vázaného na úsečku délky 4.10-10 m je …
Příklad  6. Balmerova série v atomu vodíku odpovídá přechodům ze stacionárních stavů s …
Příklad  7. Balmerova série v atomu vodíku odpovídá přechodům ze stacionárních stavů s …
Příklad  8. Určete energii fotonu vyslaného při přechodu ze stacionárního stavu s …
Příklad  9. Určete vlnovou délku fotonu vyslaného při přechodu ze stacionárního stavu …
Příklad  10. Kolik stavů s různými hodnotami orbitálního l a magnetického m kvantového …
Příklad  11. Kolik stavů s různými hodnotami orbitálního l a magnetického m kvantového …
Příklad  12. Kolik stavů s různými hodnotami orbitálního l a magnetického m kvantového …
Příklad  13. Kolik stavů s různými hodnotami orbitálního l a magnetického m kvantového …
Příklad  14. Atomy rtuti získaly bombardováním energii 4,88 eV, kterou potom vyzářily …
Příklad  15. Poloměr druhé kruhové dráhy elektronu v atomu vodíku je 0,212 nm. Jaká je …
Příklad  16. Poloměr první kruhové dráhy elektronu v atomu vodíku je 0,53.10-10 m. Jaké …
Příklad  17. Vypočítejte poloměr, rychlost a kinetickou energii elektronu na páté dráze …
Příklad  18. Jakou silou se navzájem přitahuje jádro elektron na první kvantové dráze v …
Příklad  19. Jak velký je proud I, který představuje elektron obíhající kolem jádra v …
Příklad  20. Určete kinetickou energii molekuly kyslíku, která se pohybuje rychlostí …
Příklad  21. Určete rychlost atomu helia, jehož kinetická energie je 1 MeV.  …
Příklad  22. Určete složení atomového jádra a rozdělení obalových elektronů v …
Příklad  23. Určete složení jádra prvku, který má v neutrálním stavu 13 obalových …
Příklad  24. V Bohrově modelu vodíkového atomu obíhá elektron po kruhové dráze kolem …
Příklad  25. V Bohrově modelu vodíkového atomu obíhá elektron po kruhové dráze kolem …
Příklad  26. Při přechodu elektronu v atomu vodíku z jedné energetické hladiny na nižší …
Příklad  27. Kolik elektronu je v 1 cm3 kyslíku za normálních podmínek? …
Příklad  28. Jaké napětí musí být na rentgenově trubici, aby v ní vzniklo záření vlnové …
Příklad  29. Proveďte důkaz, že výraz pro energii základního stavu atomu …
Příklad  30. Jakou elektronovou konfiguraci má atom …
Příklad  31. Atom vodíku je ve stavu s n=8. Jakou energii mu musíme dodat, abychom ho …
Příklad  32. Při Franckově-Hertzově pokusu ve zředěném vodíku nastává pokles anodového …
Příklad  33. Určete rychlost elektronu v prostoru mřížky při Franckově-Hertzově pokusu …
Příklad  34. Vypočítejte tlak záření výkonného laseru s hustotou zářivého toku 3.1018 …
Příklad  35. Máme k dispozici laser s hustotou zářivého toku 3.1018 W/m2,pracující na …
Příklad  36. Jaký náboj má částice, která na dráze s rozdílem potenciálu 10 kV získala …
Kapitoly