https://www.vascak.cz/?id=2157&k=412
Atomové jádro a elementární částice
Příklad  1. Je-li v řetězové jaderné reakci multiplikační faktor k = 1,05, po kolika …
Příklad  2. Jaké množství energie lze získat rozštěpením všech jader obsažených v 1 kg …
Příklad  3. Jaká je celková spotřeba uranu 235 v jaderné elektrárně o výkonu 1 000 MW …
Příklad  4. Určete neznámý nuklid a celkovou uvolněnou energii při reakci: …
Příklad  5. Velmi pomalý neutron byl zachycen jádrem a vyvolal jadernou reakci . …
Příklad  6. Velmi Radioaktivní jádro plutonia se rozpadá následujícím způsobem: , …
Příklad  7. Vypočítejte energii uvolňovanou při radioaktivní přeměně volného …
Příklad  8. Vypočtěte vazebnou energii na jeden nukleon pro 4He …
Příklad  9. Klidová hmotnost elektronu i pozitronu je 9,11.10-31 kg. Jakou energii …
Příklad  10. Jak se změní klidová hmotnost excitovaného jádra vyzářením fotonu - o …
Příklad  11. Z radioizotopů jodu má  poločas přeměny 8,05 dne,  jen 2,26 h. Za …
Příklad  12. Radioaktivní preparát obsahuje 106 atomů izotopu s poločasem přeměny 2 …
Příklad  13. Radioaktivní preparát obsahuje 106 atomů izotopu s poločasem přeměny 2 …
Příklad  14. Radioaktivní preparát obsahuje 106 atomů izotopu s poločasem přeměny 2 …
Příklad  15. Poločas rozpadu radioaktivního izotopu fosforu je 14 dní. Jaká je …
Příklad  16. Poločas rozpadu radioaktivního izotopu fosforu je 14 dní. Za kolik dní se …
Příklad  17. Poločas rozpadu radioaktivního izotopu fosforu je 14 dní. Kolik procent …
Příklad  18. Reaktor s výkonem 105 kW pracuje nepřetržitě 4 měsíce. Víte-li, že při …
Příklad  19. Vypočítejte aktivitu radionuklidu draslíku. V těle průměrného dospělého …
Příklad  20. Bylo zjištěno, že poločas rozpadu rádia je 1600 let. Vypočtěte přeměnovou …
Příklad  21. Určete poločas rozpadu radionuklidu , jestliže jeho aktivita klesne za …
Příklad  22. Určete přibližně stáří uranové rudy, ve které na jeden atom uranu 238 …
Příklad  23. Zářič α obsahuje 1012 radioaktivních jader s poločasem rozpadu 3 minuty. …
Příklad  24. Poločas rozpadu  je přibližně 140 dní. Za jak dlouho bude preparát …
Příklad  25. Tenká folie obsahující 1 g nuklidu  vysílá za 1 sekundu 4 100 částic α. …
Příklad  26. Tricium má poločas rozpadu 12,5 roku. Jaká část vzorku čistého tricia …
Příklad  27. Při určování stáří člunu bylo zjištěno, že koncentrace rozpadajícího se …
Příklad  28. Při řetězové reakci vyvolá neutron dopadající na jádro štěpení tohoto …
Příklad  29. Nuklid draslíku  přechází přeměnou ß na . Přeměnová konstanta je …
Příklad  30. Jádro uranu 92, 238 se postupně mění na jiná jádra v rozpadové řadě. V …
Příklad  31. Jádro  se rozpadá přeměnou a na .Přeměnová konstanta je …
Příklad  32. Určete  v reakci:     …
Příklad  33. Jeden gram uranu 238 vyzáří za 1 sekundu 1,24.104 částic alfa. Určete …
Příklad  34. Určete přeměnovou konstantu radionuklidu , jestliže se počet jeho atomů …
Příklad  35. Jádro atomu vodíku se pohybuje rychlostí 7,7.106m/s. Na jakou nejmenší …
Příklad  36. Podle současných názorů vzniká sluneční energie při přeměně vodíku na …
Příklad  37. Jak velká je účinnost jaderné elektrárny, jejíž elektrický výkon je 500 …
Příklad  38. Stanovte teoretickou spotřebu v atomovém reaktoru, jehož výkon by byl 1 …
Příklad  39. Při rozštěpení jádra se uvolní energie asi 200 MeV. Vypočítejte, kolik …
Příklad  40. V cyklotronu s maximálním poloměrem 0,35 m se napětí na duantech mění s …
Příklad  41. V cyklotronu s maximálním poloměrem 0,35 m se napětí na duantech mění s …
Příklad  42. Cyklotron dává proud deuteronů s energií 7 MeV. Indukce použitého …
Příklad  43. Určete, jakou vlnovou délku musí mít záření, které by mohlo vyvolat vznik …
Příklad  44. Cyklotron má maximální poloměr dráhy částic 0,5 m. Indukce jeho …
Příklad  45. Při ostřelování izotopu hliníku  částicemi α vzniká radioizotop …
Příklad  46. Konečným produktem řad rozpadu  je - izotop olova. Určete, kolik …
Příklad  47. Izotop fluóru o hmotnostním čísle 19 vysílá při ostřelování částicemi α …
Příklad  48. Gram radia vyšle za sekundu 37 miliard částic α. Každá má energii 4,8 MeV. …
Příklad  49. Vypočtěte rychlost elektronu, protonu a částice α které mají energii 1 …
Příklad  50. Vypočtěte potenciální energii jader a , je-li vzdálenost jejich …
Příklad  51. Jaká by byla hmotnost 1 cm3, který by byl vyplněn dotýkajícími se jádry …
Příklad  52. Vypočtěte hustotu jádra …
Příklad  53. Vypočtěte poloměr jádra …
Příklad  54. Předpokládáme, že jádro atomu má kulový tvar. Vypočtěte objem jádra atomu …
Příklad  55. Chlor vyrobený chemicky obsahuje 75 % izotopu  a 25 % izotopu . …
Příklad  56. Jaký úbytek hmotnosti odpovídá vazební energii 4,09 eV molekuly …
Příklad  57. Kolik protonů nebo neutronů je v jednom kilogramu neonu ?  …
Příklad  58. Vypočtěte velikost elektrostatické síly, kterou se odpuzují dva protony v …
Příklad  59. Přirozený chlor obsahuje asi 75 % atomu chloru  a 25 % nuklidu  . …
Příklad  60. Vypočtěte celkovou vazební energii jader v 1 kg nuklidu uranu …
Příklad  61. Vypočtěte klidovou hmotnost atomu nuklidu uranu238U.  …
Příklad  62. Určete vazební energii 4,48 eV molekuly H2 v jednotkách kJ/mol.   …
Příklad  63. Částice α se pohybuje rychlostí 1,5.107 m/s ve vzduchu. Kolik dvojic …
Příklad  64. Energie vazby molekuly H2 je 4,48 eV …
Příklad  65. Určete vztah mezi jednotkou 1 eV a 1 …
Kapitoly